Dr. Ursula Stradmann
Steffen Schleinitz
   
Marte - Meo - Therapeutin Marte - Meo - Therapeut
Diplom - Sozialpädagogin Diplom - Sozialpädagoge
systemische Familientherapeutin        

anerkannte Lehrtherapeutin

 
   

Telefon: +49 391 7260285             

Telefon: +49 391 7260286